کارشناس تغذیه


Requierd Skills:

آشنایی با روش های نوین نگهداری مواد غذایی
آشنایی با دستورالعمل های بهداشتی سازمان بهداشت و درمان
آشنایی با استانداردهای بهداشت مواد غذایی

Special Conditions:

Qualifications:

Age (Maximum): 35 Year
Degree/Major(minimum): Bachelor / علوم تغذیه
Gender: Any
Schedule: تمام وقت