کارشناس اداری


Requierd Skills:


Special Conditions:

Qualifications:

Age (Maximum): 35 Year
Degree/Major(minimum): Associate / حسابداری , Associate / حسابدارى بازرگانى , Associate / اقتصاد , Bachelor / مدیریت منابع انسانی , Bachelor / مدیریت دولتی , Bachelor / مهندسی صنایع , Associate / برنامه ریزی آموزشی
Gender: Any
Schedule: